PLUG THE JACK – ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwerp van de algemene voorwaarden

Plug The Jack biedt diensten voor het ter beschikking stellen van opname-, podcast-, geluidscreatie- en oefenstudio's aan haar gebruikers, evenals ondersteunende diensten. Als onderdeel van deze diensten stemt de klant ermee in deze regels en verplichtingen te respecteren en aanvaardt hij zonder voorbehoud de algemene voorwaarden van PLUG THE JACK en zijn bijlagen.

Regels en verplichtingen bij het gebruik van de diensten van PLUG THE JACK

U stemt ermee in zich te houden aan deze algemene voorwaarden elke keer dat u onze diensten gebruikt. Ze kunnen naar eigen goeddunken door Plug The Jack worden gewijzigd en de gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd in het gedeelte "Algemene voorwaarden". Uw gebruik van onze diensten nadat we die wijzigingen hebben aangebracht, houdt in dat u instemt met die wijzigingen. Bij het niet naleven van de regels en verplichtingen die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, kunnen boetes en schadevergoedingen van u worden gevorderd conform het onderdeel boetes en schadevergoedingen van deze algemene voorwaarden. U stemt er hierbij mee in de boetes en schadevergoedingen te betalen.
Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van uw eventuele algemene voorwaarden uit.

Aanmaken van een klantenaccount, door te geven informatie en verplichtingen

Bij het aanmaken van een klantenaccount op de website moet elke gebruiker een uniek wachtwoord kiezen. Deze informatie wordt uitsluitend toegewezen aan het klantenaccount van de gebruiker en kan niet worden bekendgemaakt. U wordt ook gevraagd om een geldig e-mailadres (verificatie-e-mail) op te geven.

Vanwege aansprakelijkheid en verzekering, moet Plug the Jack uw identiteit kunnen verifiëren wanneer u een account aanmaakt om onze studio's te reserveren en te gebruiken. Om uw identiteit te verifiëren, beveelt Plug the Jack de applicatie ITSME aan, die veelvuldig wordt gebruikt door de meerderheid van de instellingen. Als u geen toegang heeft tot ITSME, zal Plug the Jack u vragen om uw identiteit te bevestigen door een foto van uw identiteitsbewijs of paspoort en een selfie te verstrekken. De afbeeldingen en informatie die op deze manier worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor veiligheids- en verzekeringsdoeleinden, in overeenstemming met de GDPR-regels.

Een klantenaccount kan alleen worden gebruikt in het belang van de houder ervan.

Elke gebruiker kan slechts één klantenaccount hebben. In geval van verlies van uw wachtwoord, kunt u via de website van Plug The Jack om het herstel of vervanging ervan vragen. Als u van mening bent dat de toegang tot uw klantenaccount is aangetast, dat uw wachtwoord niet langer vertrouwelijk is of dat gevoelige informatie die het gebruik van uw klantenaccount door een derde partij mogelijk maakt, is aangetast, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als zodanig bent u als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw klantenaccount en de gevolgen daarvan.

De gebruiker van de PLUG THE JACK-website en -infrastructuur bevestigt dat hij de website of zijn klantenaccount niet namens een derde partij gebruikt en dat elk gebruik van zijn klantenaccount alleen door hem wordt gedaan en dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn klantenaccount.

U bevestigt dat alle persoonlijke gegevens die u ons stuurt bij het aanmaken van uw klantenaccount en tijdens elke daaropvolgende uitwisseling correct en actueel is, dat u gemachtigd bent om deze naar ons te verzenden en dat u het recht hebt om ze te gebruiken. Dit omvat uw contactgegevens, artiestennamen, handelsmerken die u bezit en die u gebruikt in het kader van uw artistieke activiteiten, enz. Deze lijst is niet uitputtend.

U bevestigt dat de informatie die u aan ons verstrekt correct is, dat u zich niet voordoet als een derde partij, dat u niet handelt namens een derde partij en dat u geen informatie van een derde partij vraagt om toegang te krijgen tot onze diensten en infrastructuren.

Plug The Jack is bevoegd om de gegevens die u naar haar doorstuurt te gebruiken om u diensten te kunnen verlenen en uw betalingen te kunnen verwerken. Indien u uw toestemming heeft gegeven bij het aanmaken van uw account, kan Plug the Jack uw gegevens ook gebruiken om u regelmatig te informeren over de andere diensten die zij aanbiedt, promoties en informatie over soortgelijke diensten. U kunt deze laatste bepaling op elk moment beëindigen.

Bij niet-naleving van de voorgaande bepalingen is Plug the Jack gerechtigd het aanmaken van uw klantenaccount te annuleren of te beëindigen.

Plug the Jack is ook bevoegd om een account te beëindigen of een nieuw verificatieproces in te dienen voor een account dat gedurende ten minste 18 maanden geen activiteit heeft geregistreerd. In een dergelijk geval zal een voorafgaande kennisgeving naar de gebruiker worden gestuurd op het e-mailadres dat is ingevoerd in het klantenaccount.

 

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een Plug The Jack studio te kunnen reserveren of huren.

Om een studio te kunnen huren of boeken moet je 16 jaar oud zijn, moet je een geldig individueel klantenaccount hebben geopend via de PLUG THE JACK website ( www.plugthejack.com ).

Minderjarigen onder de 16 jaar hebben alleen toegang tot de gebouwen en faciliteiten van PLUG THE JACK als zij begeleid worden door een van hun wettelijke voogden en onder hun permanente verantwoordelijkheid vallen. Je verbindt je ertoe je niet door een minderjarige onder de 16 jaar te laten vergezellen op het terrein van PLUG THE JACK als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Jij en alle personen die je vergezellen moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs wanneer je PLUG THE JACK bezoekt.

De wetten die van toepassing zijn, zijn die van het land waar de studiodienstverlening plaatsvindt, zelfs als uw woonplaats in een ander land is.

Validatie / annulering / wijziging van de reservering

Wanneer je een studio boekt, betaal je de prijs voor het ter beschikking stellen en eventuele bijkomende kosten. De validatie van uw reservering vindt plaats wanneer de betaling van de reservering is bevestigd. Bevestiging van de reservering vindt plaats na volledige betaling en wordt bevestigd per e-mail naar het e-mailadres dat is aangegeven in uw klantenaccount. Als deze reservering niet kan worden bevestigd, met name om technische redenen, wordt de reservering niet gefactureerd of wordt deze aan u terugbetaald als de betaling al is gedaan en wordt de pre-autorisatie vrijgegeven.

Uw reservatie kan gewijzigd of geannuleerd worden tot 4 uur voor aanvang ervan en dit in uw persoonlijke webruimte op de site www.plugthejack.com . Reserveringen kunnen niet worden gerestitueerd. In geval van annulering wordt een voucher die overeenkomt met de waarde van deze reservering op een positief saldo op uw klantenrekening gezet.

Een reservering kan niet meer worden geannuleerd of gewijzigd minder dan 4 uur voor aanvang ervan. Het begint op de geplande tijd en eindigt op de geplande tijd, zelfs als u laat in uw studio aankomt.

PLUG THE JACK kan een geplande boeking om interne of technische redenen wijzigen of uitstellen. Deze wijziging kan ook betrekking hebben op een verandering van studio en vervanging door een andere gelijkwaardige studio volgens hetzelfde tijdslot. In geval van wijziging van uw reservering door Plug te Jack, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden. Bij annulering door Plug the Jack worden de betaalde reserveringskosten volledig gerestitueerd.

Regels en verplichtingen in de infrastructuur van PLUG THE JACK

U bevestigt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gedrag, de veiligheid en de handelingen en het gedrag van alle manifestaties te organiseren dat niet uitdrukkelijk door Plug The Jack is geautoriseerd op zijn terrein.

U stemt ermee in het aantal toegestane personen te respecteren in elke studio die u reserveert, in overeenstemming met de instructies die naar u zijn verzonden bij het reserveren van uw studio. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen zoals vastgesteld door Plug The Jack en door de bevoegde autoriteiten van uw land en deze bijbehorende bevoegde administraties met betrekking tot de gezondheidsmaatregelen en de naleving van de regels hieromtrent en meer precies COVID-19.

De beschrijving van de studio's en hun inhoud is aanwezig op de Plug the Jack-website. U stemt ermee in de door u gereserveerde studio te inspecteren en te controleren bij het betreden van het pand en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van een probleem of als u enige schade constateert. Anders wordt u geacht de studio te aanvaarden in de staat waarin deze op de site wordt beschreven.

U verbindt zich ertoe en bent sterkmaker voor de mensen die u vergezellen om ervoor te zorgen dat ze niet bij Plug the Jack, noch binnenshuis, noch in de verkeerszones of buitenparkeerplaatsen, alcoholische dranken, drugs of illegale middelen of nitraatcapsules consumeren.

Het is ook verboden om op Plug the Jack's Property enig wapen of gevaarlijk object mee te nemen dat zou kunnen worden gebruikt om de fysieke integriteit van mensen te schaden.

U stemt ermee in om te allen tijde te voldoen aan de parkeerregels, de wegcode en de mededelingen weergegeven in de Plug The Jack-parkeerplaats en -wegen en u parkeert en rijdt daar onder uw eigen en volledige verantwoordelijkheid. U ontslaat Plug the Jack van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot diefstal of enige schade geleden door uw voertuig op de parkeerplaats of de wegen van Plug The Jack.

Netheid, schoonmaak van het pand en duur van de bezetting.

-          Je zorgt ervoor dat je het pand als een goede vader bewoont en dat je alle apparatuur en instrumenten die je hebt gebruikt, schoonmaakt.

-          U stemt ermee in de u ter beschikking gestelde vulinisbakken te gebruiken om de Plug The Jack-studio's en infrastructuur te ontdoen van al uw afval nadat u ze heeft ingenomen.

-          Je verplicht jezelf en de mensen die je vergezellen om niet te roken of te vapen in alle gebouwen van Plug the Jack.

 

Als deze regels niet worden nageleefd, is Plug The Jack gerechtigd u schoonmaakkosten in rekening te brengen, evenals een minimale forfaitaire vergoeding van 50 € ter compensatie van de periode waarin de studio('s) niet bruikbaar waren vanwege hun gebrek aan onderhoud.

-          U stemt ermee in de gehuurde ruimten te verlaten en deze vrij te maken aan het einde van de aan u toegewezen tijd, bij gebreke hiervan wordt u extra gefactueert voor de ingenomen tijd en er kan u minimaal één uur huur tegen het huidige tarief worden geclaimd.

Materiële schade en incidenten bij Plug The Jack studio's.

Materiële schade of incident dient u binnen twee uur na het ontstaan ervan en uiterlijk 1 uur na het einde van uw huur aan ons te melden. U verplicht zich, zowel voor uzelf als voor alle mensen die u vergezellen, om de apparatuur en de binnen- en buiteninfrastructuur van Plug The Jack niet te beschadigen. Anders vrijwaart u Plug The Jack zonder beperking van de kosten ter vergoeding van alle aldus veroorzaakte schade en de indirecte verliezen die daarmee gepaard gaan. Als u schade, niet-functionaliteit of ontbrekende apparatuur opmerkt wanneer u uw studio betreedt bij aanvang van de huur bij binnenkomst, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij gebreke hiervan kan u verantwoordelijk worden geacht en Plug the Jack kan u hiervoor factureren voor de reparatie of vervanging van deze apparatuur.

Als u apparatuur meeneemt naar Plug the Jack of deze daar opbergt, is dit onder uw volledige verantwoordelijkheid. Als u uw eigen apparatuur meeneemt, stemt u ermee in om alleen apparaten te gebruiken die voldoen aan alle huidige elektrische en veiligheidsnormen, die goed worden onderhouden en geen enkel risico opleveren tijdens het gebruik. U wordt verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade of interferentie veroorzaakt door het gebruik van uw apparatuur bij Plug the Jack.

Preventie, Beveiliging, videobewaking en brandbeveiliging.

Het terrein van Plug the Jack bevat essentiële apparaten om het pand te beveiligen tegen diefstal, brand, ongevallen en schade aan de apparatuur en infrastructuur. Deze systemen zijn met name bewakingscamera's die zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als in elke studio aanwezig zijn, branddetectie-installaties en noodverlichtingssystemen alsook alarm- en antidiefstalsystemen, deze lijst is niet limitatief. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u de aanwezigheid van elk van de apparaten voor het beoogde gebruik aanvaardt.

U onthoudt zich van elke actie, manipulatie, gedeeltelijke of volledige obstructie of interferentie met de beveiligingsapparatuur van Plug the Jack. Bij niet-naleving van deze regels is Plug The Jack bevoegd om een forfaitaire boete van u te vorderen voor het niet naleven van de basisveiligheidsregels en wordt u verantwoordelijk gehouden en dient u Plug The Jack te vergoeden voor de kosten en alle de gevolgen, met inbegrip van de schade veroorzaakt door derden die in het bijzonder is ontstaan naar aanleiding van deze niet-naleving van de regels en de gevolgen voor de veiligheid van de installaties.

Je zorgt ervoor dat deze regels worden gerespecteerd door alle mensen die je vergezellen en je zult sterkmaken voor hen. Je verklaart dat jij en de begeleiders goed op de hoogte zijn van de te volgen noodprocedures bij ontruiming en goed op de hoogte zijn van de veiligheidsregels die binnen de infrastructuur van Plug The Jack in acht moeten worden genomen.

Indien u gedrag of handelingen constateert die in strijd zijn of lijken te zijn met de algemene voorwaarden van Plug The Jack, stemt u ermee in ons zo spoedig mogelijk hierover op de hoogte te stellen.

Covid-19

Plug The jack besteedt bijzondere aandacht aan preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze faciliteiten zijn verlucht en geventileerd en onze teams desinfecteren regelmatig alle apparatuur.

Door gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden door Plug The Jack, stemt u ermee in zich strikt aan de volgende regels te houden: U gaat in geen geval naar PLUG THE JACK als u symptomen van Covid-19 heeft, in quarantaine bent of contact hebt gehad met iemand daarmee.

Geluid en geluidsniveaus

De klant erkent hierbij te zijn geïnformeerd dat langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus boven 85 dB(A) gehoorschade kan veroorzaken en dat alle studio's en gebruikers daarvan verplicht zijn om de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.

U erkent daarom dat u verantwoordelijk bent voor het geluidsniveau in de Studio en u zult ervoor zorgen dat u niet langdurig hoge geluidsniveaus aanhoudt.

Plug The Jack behoudt zich het recht voor om die maatregelen te nemen die zij passend acht om een aanvaardbaar geluidsniveau te handhaven en dat ter zake geen aanspraak tegen haar kan worden gemaakt.

Publicatie van informatie op onze website, mededelingen en communicatie.

We kunnen u toestaan bijdragen te leveren aan de Plug The Jack-website of zijn sociale tools door foto's, afbeeldingen, tekst, video's, berichten op discussieforums of blogs (in welke vorm dan ook) of andere communicatie die door u en andere gebruikers en de het hosten, delen en/of publiceren van dergelijke inhoud. Door inhoud in te dienen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij recht en licentie om dergelijke inhoud in welke vorm dan ook te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, aan te passen, te distribuerenen te promoten, in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden gecreëerd, waar ook ter wereld en voor welk doel dan ook. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Website of dezelfde digitale hulpmiddelen een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot dergelijke inhoud via de Website of dergelijke hulpmiddelen, en om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteiten aangeboden door de site en deze tools en dit onder deze voorwaarden. U doet daarom afstand van eventuele zogenaamde morele rechten of andere soortgelijke rechten op uw Gebruikersinhoud. U erkent dat we de vertrouwelijkheid van de inhoud die u indient, niet garanderen, ongeacht of deze inhoud op onze verschillende digitale tools wordt gepubliceerd.

U garandeert ons dat u de schriftelijke instemming of schriftelijke toestemming hebt van elke identificeerbare natuurlijke persoon in de inhoud die u indient om de naam of gelijkenis van elke dergelijke individueel identificeerbare persoon te gebruiken, om de opname en het gebruik van dergelijke inhoud op de manier toe te staan beschouwd door de Site en dergelijke tools in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. We erkennen dat u alle eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud behoudt.

U stemt ermee in om geen inhoud te verspreiden, weer te geven of op te nemen in de PLUG THE JACK-infrastructuur of op zijn webruimte-inhoud die vertrouwelijk, illegaal of ongepast zijn, waarvoor voorafgaande rechten voor vereist zijn, waarvan u niet de houder bent, verboden is, aansporen voor het geweld of de exploitatie van een derde partij, racistisch zijn, onverdraagzaam zijn, verzoeken om of plaatsen van persoonlijke of vertrouwelijke informatie van een derde partij, oproepen tot enige vorm van geweld of extremisme, beledigend, lasterlijk, intimiderend, pornografisch of schending van het privéleven, reclame of intellectueel eigendom van een derde partij.

Hetzelfde geldt voor "spam" of ongevraagde reclame.

U stemt er verder mee in om geen Gebruikersinhoud in te dienen of te plaatsen en/of de Plug The Jack-website of zijn digitale hulpmiddelen te gebruiken op een manier die:

 

-          onwettig, beledigend, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend is;

-          Is ontworpen om andere mensen lastig te vallen, te bedreigen of te misbruiken

-          Is over het algemeen aanstootgevend of heeft een slechte smaak;

-          Doet zich voor als een andere persoon;

-          Promoot, ondersteunt, bevat of linkt naar software, applicaties of websites die illegale software of soortgelijke applicaties, hulpprogramma's of programma's, softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur

-          advertenties of commerciële verzoeken plaatst, inclusief maar niet beperkt tot piramidespelen en "junkmail", "spam" of "kettingbrieven";

-          Bevat in welke vorm dan ook softwarevirussen of programma's zoals, maar niet beperkt tot, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of computerhardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken apparatuur;

-          Kan de plug-website of de digitale tools ervan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren;

-          Herformatteert of kadert alle of een deel van de webpagina's die deel uitmaken van de plug de jack-website of zijn digitale hulpmiddelen

-          Het gebruik en genot van een andere gebruiker van de plug-in-website of zijn digitale hulpmiddelen verstoort;

-          Vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet-, regelgeving of praktijkcodes.

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u op de website of via PLUG THE JACK digitale tools plaatst .

PLUG THE JACK heeft het recht, maar niet de plicht, inhoud die via zijn digitale tools is gepubliceerd, zonder rechtvaardiging te modereren of te weigeren.

U stemt ermee in de tools die door Plug The Jack of zijn infrastructuur ter beschikking worden gesteld, nooit te gebruiken om iets te schenden of te schenden dat onder het auteursrecht valt of dat op enigerlei wijze illegaal, schandalig, obsceen of lasterlijk is.

U stemt ermee in PLUG THE JACK schadeloos te stellen en alle kosten en uitgaven te betalen die door Plug The Jack kunnen worden gemaakt in verband met de uitvoering van deze verplichtingen. Deze vergoedingen strekken zich ook uit tot bedragen die zijn betaald voor advies van een raadsman en juridische kosten die zijn gemaakt met betrekking tot een dergelijke claim, direct of indirect.

Foto's en video's maken

Is het toegestaan om te filmen of foto's te maken bij Plug The Jack?

Individueel gebruik: Voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik kunt u na uw reservering filmen of foto's maken. Houd echter rekening met onze capaciteitsbeperkingen en zorg ervoor dat alle gespecialiseerde apparatuur die u meebrengt aan onze normen voldoet. Het gebruik van rookmachines is niet toegestaan.

PROFESSIONEEL gebruik: Als u commerciële intenties heeft (fotograaf, videograaf, het opnemen van een videoclip voor een getekende artiest, enz.), neem dan direct contact op met Plug The Jack via hello@plugthejack.com. Het filmen, fotograferen of verspreiden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Plug The Jack is strikt verboden. De tarieven voor het gebruik van onze studio's voor commerciële doeleinden variëren (ongeveer €80/uur) en worden aangepast op basis van het type studio en de gewenste huurperiode. Deze details worden per e-mail naar u verzonden.

.

Uw toestemming om te filmen, fotograferen en/of opnemen bij Plug The Jack is ook onderworpen aan de volgende aanvullende voorwaarden: Respect voor auteursrechten, beeldrechten en alle naburige rechten en de voorafgaande expliciete verkrijging van elk van de hoofdrolspelers die deelnemen aan of verschijnen in de films/ gemaakte foto's of opnamen.

Recht op intellectueel eigendom

U verleent ons een licentie voor uw gebruikersinhoud wanneer u uw klantenaccount aanmaakt en via deze inhoud distribueert.

U verleent Plug the Jack hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, in het openbaar uit te voeren of te wijzigen, te kopiëren of te verspreiden.

U behoudt het eigendom van deze inhoud, maar we vragen u ervoor te zorgen dat u in de eerste plaats het recht hebt om deze aan ons in te dienen, want wanneer u deze indient, verleent u ons (en degenen waarmee we werken) een licentie voor wereldwijd gebruik, Hosting om dergelijke inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te communiceren, te publiceren, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te verspreiden. Deze licentie blijft bestaan, zelfs als u stopt met het gebruik van onze Services. Als u opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze Diensten indient, kunnen we deze zonder verplichting jegens u gebruiken. Alle inhoud die u indient, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Gegevensbescherming

De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Alle gegevens die aan ons worden doorgegeven worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en worden in elektronische vorm bewaard voor de duur van de verwerking van de gegevens. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Door gebruik te maken van de website www.plugthejack.com en onze infrastructuur of andere digitale tools geeft u toestemming voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking schriftelijk of per e-mail intrekken. U hebt ook het recht om gratis informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht om dergelijke persoonsgegevens te wijzigen, af te schermen of te verwijderen.

Uw aansprakelijkheid, Plug The Jack Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

De Klant erkent dat zijn gebruik van de aan Plug The Jack ter beschikking gestelde tools en faciliteiten onder zijn volledige verantwoordelijkheid en op eigen risico valt.

Behoudens dwingende of strijdige wettelijke bepaling, draagt Plug The Jack slechts een middelenverbintenis en kan niet aansprakelijk worden gesteld:

-          Verlies of schade, materieel of immaterieel, fysiek of moreel, commercieel of ander, direct of indirect, die u zou lijden onder dit contract of de uitvoering ervan, geheel of gedeeltelijk en of u een consument bent in de zin van de wet ( artikel I .1, 2, van de CDE) of een bedrijf.

-          Een storing van haar faciliteiten, een panne en de gevolgen die zouden voortvloeien als deze gebeurtenis buiten haar macht was, behalve in geval van grove nalatigheid van Plug The Jack of haar vertegenwoordigers of een bewuste beslissing van hun kant.

Niettegenstaande enige andere bepaling in dit contract, is Plug The Jack niet aansprakelijk jegens u of personen die u vergezellen voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade en economisch verlies die u lijdt als gevolg van het gebruik van de infrastructuur of hulpmiddelen die zijn gemaakt beschikbaar voor u door Plug The Jack.

Iedere consument wordt geacht een familiale aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten indien hij een consument is in de zin van artikel I.1, 2, van de CDE of een aansprakelijkheidsverzekering indien hij handelt als ondernemer.

Desalniettemin zal Plug the Jack een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en aanvaardt zij, zonder enige nadelige erkenning, op uw uitdrukkelijk verzoek een vordering tot schadevergoeding in te dienen bij haar verzekeringsmaatschappij, indien aan de tussenkomstvoorwaarden van de bedrijfsverzekering is voldaan. In ieder geval zal de vergoeding van eventuele schade die u lijdt beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding voorzien in de verzekeringsovereenkomst en aanvaard door de verzekeringsmaatschappij, zonder dat Plug the Jack tot enige extra vergoeding gehouden is.

Niettegenstaande enige andere voorwaarde van deze Overeenkomst, is Plug the Jack in geen geval aansprakelijk voor enige schending van een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst als gevolg van overmacht.

Elke klacht voor enig gebrek of voor schadevergoeding moet schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen vanaf het einde van de bezetting van de studio, op straffe van verhindering.

Een vergoeding

U stemt ermee in ons en al onze vertegenwoordigers, personeelsleden, functionarissen en indirect geassocieerde belanghebbenden te vrijwaren, inclusief voor alle directe en indirecte kosten, uitgaven en winstderving van Plug The Jack die tussenbeide komt als u of een persoon die u vergezelt zich niet aan deze voorwaarden houdt. algemene voorwaarden, bedrog pleegt of de wet overtreedt.

Bepaalde vaste vergoedingen of boetes zijn voorzien in de interne regels van Plug the Jack. Dit zijn minimumbedragen, waarbij Plug the Jack gerechtigd is hogere bedragen te vorderen ter dekking van de volledige vergoeding van de schade.

Wijziging, opschorting en beëindiging van uw toegang of contract

We behouden ons het recht voor, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar zijn onder deze Voorwaarden of in het algemeen onder de wet, om uw toegang tot en/of gebruik van de Website, digitale tools of Plug The Jack-infrastructuur onmiddellijk na kennisname op te schorten of te beëindigen van enige schending of mogelijke schending door u van deze Overeenkomst.

Bovendien kan Plug The Jack in geval van niet-naleving van de algemene voorwaarden, fraude, poging tot fraude of in geval van legitieme twijfel of overtreding van de wet, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw account en uw toegang opschorten of beëindigen. aan zijn infrastructuur.

Plug the Jack behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de infrastructuur en uw klantenaccount te herstellen in geval van twijfel. Het behoudt zich het recht voor om u te vragen om alle nuttige informatie te verstrekken om dergelijke twijfel weg te nemen.

Plug the Jack behoudt zich het recht voor om een reservering of klantenaccount om welke reden dan ook te wijzigen, te annuleren of op te schorten.


Algemene Voorwaarden van Toepassing op Kredietpakketten en promoties

Credits verkregen bij de aankoop van promotionele pakketten (hierna "kredietpakketten" genoemd) worden bijgeschreven op de rekening van de klant en blijven geldig zolang de klantenrekening actief is, zonder vervaldatum zolang ze niet worden gebruikt.

Credits zijn bruikbaar in alle studio's en op alle adressen/steden waar Plug the Jack studio's heeft.

Het aantal beschikbare credits op de klantenrekening is zichtbaar op de website www.plugthejack.com onder het tabblad "facturen en credits".

Kredietpakketten zijn niet restitueerbaar, geheel noch gedeeltelijk, in geval van niet-gebruik.

Credits die beschikbaar zijn op de rekening van een klant kunnen op elk moment worden gebruikt. Ze zijn cumuleerbaar met andere promoties of speciale aanbiedingen van Plug the Jack.

In geval van beëindiging van de klantenrekening gaan alle resterende credits op de rekening verloren.

Credits zijn niet overdraagbaar tussen verschillende klantenrekeningen.

De aankoop van kredietpakketten impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Plug The Jack.

Plug The Jack behoudt zich het recht voor om de tarieven voor studiohuur aan te passen (vanwege inflatie, verhoogde operationele kosten, enz.). Wijzigingen in de tarieven van de studio's van Plug the Jack leiden niet tot een wijziging in het aantal beschikbare credits op klantenrekeningen.

Plug The Jack's promotionele aanbiedingen bieden voordelige tarieven voor de groepsaankoop van een bepaald aantal studio-uren. Om van deze voordelige tarieven te kunnen profiteren, moeten de uren gelijktijdig in één transactie worden gekocht en worden gebruikt tijdens een aaneengesloten sessie in dezelfde studio. Om in aanmerking te komen voor de korting moet aan deze twee voorwaarden worden voldaan.

Als het gewenste aantal uren niet beschikbaar is op het moment van de transactie, of als de klant kiest voor een lager aantal uren en besluit om op een later tijdstip of in een andere studio extra uren toe te voegen, is de actie niet van toepassing. Het aanbod is strikt voorbehouden voor eenmalige aankopen en uniforme sessies, zodat een consistente ervaring en optimaal gebruik van onze faciliteiten wordt gegarandeerd.


Boete voor te late betaling

In geval van niet-betaling van enig bedrag op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd de toepassing van de wet van 2 augustus  2002 met betrekking tot de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien, en onverminderd deze vertragingsrente, is automatisch een forfaitaire vergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 125 euro verschuldigd als boetebeding.

Territoriale bevoegdheid en toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil, om welke reden dan ook, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Geldigheid en reikwijdte

De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. De rechter zal de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die het beste aansluit bij de gemeenschappelijke bedoeling van partijen.

Het contract bindt de partijen, evenals hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.

 

Reglement van interne orde van Plug The Jack

Door gebruik te maken van de studio's en faciliteiten van Plug the Jack bevestigt u dat u en iedereen die u vergezelt, de onderstaande interne regels zullen naleven.

1-      Ons camerabewakingsteam houdt de Plug the Jack-site in de gaten. Onze bewakingscamera's hebben 24 uur per dag toegang tot bewakingsbeelden om zowel de veiligheid van de infrastructuur en haar gebruikers als de naleving van deze algemene voorwaarden te waarborgen.

2-      In alle gebouwen van Plug the Jack is roken verboden. Bij een overtreding bent u direct aansprakelijk voor een schadevergoeding van minimaal € 100,-. Als het brandalarm afgaat, wordt deze vergoeding verhoogd tot € 500.

3-      Het is verboden te drinken en te eten in de directe nabijheid van de instrumenten en muziekapparatuur die zich in de studio's bevinden.

4-      Het is verboden om op het terrein van Plug the Jack een stoom- of rookmachine te gebruiken.

5-      Elke illegale drug of product is ten strengste verboden

6-      U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de studio gedurende de gehele huurperiode en uw verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke persoon die u vergezelt die de studio betreedt vanwege uw gebrek aan waakzaamheid.

7-      U beperkt het aantal personen dat u vergezelt tijdens uw sessie in elke studio om te voldoen aan het maximum aantal toegestane personen zoals aangegeven in uw reserveringsmail.

8-      U bent verantwoordelijk voor de personen die u begeleiden en hun gedrag en handelen gedurende hun gehele verblijf bij Plug the Jack.

9-      Je bent verplicht de deuren gesloten te houden en het geluidsvolume te beperken om het werk van de andere muzikanten te respecteren.

10-   Je beperkt het lawaai in de gangen om het werk van de andere muzikanten te respecteren.

11-   U bent verplicht om de lichten en de stroomvoorziening van de apparatuur die u gebruikt na uw vertrek uit te doen.

12-   Aan het einde van je sessie ruim je de studio op, maak je de apparatuur schoon en deponeer je al je afval in de daarvoor bestemde bakken.

13 - Huisdieren zijn niet toegestaan in onze studio's. Alleen erkende hulphonden zijn welkom.

 

bij pech of indien nodig direct contact op met ons supportteam via telefoon, whatsapp of e-mail (www.plugthejack.com).

VASTE BOETES in geval van niet-naleving van bepaalde verplichtingen van dit contract

In geval van niet-naleving van de verplichtingen die hieronder voortvloeien, kan Plug The Jack ,zonder dat dit een limitatiteve lijst is, de onderstaande boetes toepassen en uitvoeren en dit onverminderd enige andere vergoeding vermeld in deze algemene voorwaarden:

-          75 € in geval van niet-naleving van het maximum aantal toegestane personen in de studio.

-           In geval van niet-naleving van de vertrektijd van de studio: 30 € van 0 tot 15 minuten en 30 € extra per extra 1/4 uur alsook minimaal 150 € in geval van verzoek om tussenkomst van de beveiligingsgroep.

-          100 € in geval van oneigenlijk gebruik van apparatuur waardoor deze niet goed werkt

-          € 250,- voor elke manipulatie die al dan niet schade kan toebrengen aan de bewakingsapparatuur, camera's en beveiligingsapparatuur in brede zin aanwezig in de infrastructuur van Plug The Jack;

-          € 500 voor het activeren van een alarm zonder geldige reden

-          € 500 voor het openen van een nooddeur of het activeren van een inbraakalarm zonder geldige reden

-          € 100 voor roken of vapen in Plug the Jack-faciliteiten

-          € 250 bij ongepast, buitensporig of gênant gedrag

-          250 voor elk gebruik, distributie, consumptie of behandeling van drugs in de gebouwen en parkeerplaatsen van Plug The Jack.

 

U bent verantwoordelijk voor de volledige kosten van vervanging of identieke reparatie van apparatuur die door u is beschadigd.

U bent aansprakelijk voor de volledige kosten van het herstellen van eventuele schade aan de stekker van het jack-gebouw en zijn voorzieningen.

Aanvullende voorwaarden van toepassing bij Studio verhuur voor het geven van cursussen en trainingen

Als je een of meer studio's bij PLUG THE JACK huurt om cursussen of trainingen te geven, verklaar en garandeer je hierbij dat jij en de personen die je assisteren meerderjarig zijn of begeleid worden door een voogd of verantwoordelijke die meerderjarig is.

Als je cursussen gericht zijn op minderjarigen:

- U zult geen foto's of video's van hen maken tijdens uw verblijf in de faciliteiten van Plug The Jack.

- Ze worden altijd begeleid als ze zich in het gebouw en in de gemeenschappelijke/sanitaire ruimtes begeven en zorgen ervoor dat ze het werk van de artiesten en de Plug The Jack faciliteiten respecteren.

- Je voert een risicobeoordeling uit en informeert elk van je studenten over de te volgen procedures in geval van nood.

In het algemeen zul je ervoor zorgen dat :

Je voor het begin van de sessie een risicobeoordeling hebt uitgevoerd en elke situatie die een potentieel gevaar vormt hebt opgelost, anders stem je ermee in om de sessie onmiddellijk op te schorten.
Al het materiaal dat je meebrengt in goede staat is en het gebruik ervan geen gevaar oplevert.
Je bent in staat eerste hulp en bijstand te verlenen aan degenen die je vergezellen.
Je meldt elk ongeval van welke aard dan ook aan PLUG THE JACK per e-mail op hello@plugthejack.com , per telefoon of per WhatsApp.
Je handelt als bedrijf en niet als consument en hebt een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een minimale waarde van €2.000.000.
Je zult PLUG THE JACK op eenvoudig verzoek alle documenten overleggen die bevestigen dat je aan deze verplichtingen voldoet. Het niet overleggen van deze documenten op verzoek kan leiden tot opschorting van je account.